Robot_fx. Hướng đi mới cho trader Việt!!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Robot_fx. Hướng đi mới cho trader Việt!!

dovietcuongls
Khi giao dịch forex, bạn có hay gặp các vấn đề này:
• Muốn cắt tất cả các lệnh cùng lúc mà không kịp?
• Mất thời gian để đặt Stop-loss và Take profit cho từng lệnh?
• Mất thời gian theo dõi để điều chỉnh Stoploss?


Đừng lo ! Chúng tôi có công cụ giúp bạn tự động hóa hoàn toàn các công việc này. Đó chính là robot MaxProF1:

Công dụng chính
• Tự động đóng tất cả các lệnh thỏa mãn theo điều kiện của người dùng tự đặt.
• Tự động đặt các mức stoploss và takeprofit theo tham số Píp mà mà nhà đầu tư đặt.
• Tự động điều chỉnh Stoploss (Trailing) khi lệnh đã đạt được Mức lợi nhuận mong muốn.

Khả năng hoạt động
• Hạt động với mọi cặp tiền tệ nào (kể cả vàng, bạc).
• Kiểm soát nhiều lệnh đang treo cùng lúc.
• Tự động hoàn toàn và chính xác với mọi sàn giao dịch.

Tải ngay bản sử dụng miễn phí trong 30 ngày
Chúng tôi nhận ủy thác giao dịch tự động bằng robot, cùng chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư
Thông tin chi tiết tại www.dautruongfx.com.